ریشه یابی تفکرات داعش و ارتباط آن با افکار بنی امیه در پایان نامه حوزوی

ریشه یابی تفکرات داعش و ارتباط آن با افکار بنی امیه در پایان نامه حوزوی

پایان نامه ریشه یابی تفکرات داعش و ارتباط آن با افکار بنی امیه پژوهشی از غلامرضا سعیدی نژاد در اتاق دفاعیات مدرسه عالی دارالشفاء قم دفاع می شود. به گزارش پرس شیعه؛ پایان نامه ریشه یابی تفکرات داعش و ارتباط آن با افکار...