خاطره امام خامنه ای از مرحوم غلوش

خاطره امام خامنه ای از مرحوم غلوش

ایشان خاطره‌ای از مرحوم غلوش را در بیانات خود در دیدار با قاریان در ۲۰ بهمن‌ماه ۶۸ نقل کردند که بدین شرح است. به گزارش پرس شیعه، من از این شیخ راغب مصطفى خاطره‌یى دارم که بد نیست آن را براى شما بگویم. ما حدود سال‌هاى ۴۶...