حماسه مردمی بدرقه غواصان شیر دل یک ساله شد

حماسه مردمی بدرقه غواصان شیر دل یک ساله شد

یک سال از آن حماسه مردمی گذشت ولی هنوز بسیاری از جاماندگان آن دوران حسرت روزهایی را می خورند و می گویند یا لیتنا کنا معکم ای کاش ما هم با شما بودیم؛ قصه همان غواصان شیر دل دست بسته را می گویم. به گزارش پرس شیعه؛ یک سال از...