فتوای ۲۰۱۶ وهابی: راهنمایی کارگر خارجی حرام است!

فتوای ۲۰۱۶ وهابی: راهنمایی کارگر خارجی حرام است!

یک مبلغ وهابی، آشنا کردن کارگرانِ خارجیِ تحت کفالتِ کارفرمای سعودی دربارۀ حقوقشان در قبال کارفرما را حرام کرد. به گزارش پرس شیعه؛"ناصر العمر" با انتشار فتوایی در صفحۀ تویتر خود نوشت: تشویق کارگر به ترکِ کار با کارفرما،...