غیبت اشاعه دهنده فحشا و بدبینی در جامعه است ؛ سنجش وقایع با مقیاس دین پای درس اخلاق آیت الله رشاد؛

غیبت اشاعه دهنده فحشا و بدبینی در جامعه است ؛ سنجش وقایع با مقیاس دین

آیت الله رشاد درس اخلاق خود گفت: جامعه ای که بر اثر رواج غیبت، آحاد آن احساس امنیت نکنند و این تصور پدید آید که جامعه، آلوده وپرگناه شده است؛ بدبینی در آن همه گیر می شود. به گزارش پرس شیعه؛ گفتاری از شصت و نهمین درس اخلاق...