چگونه والدین در گناه فرزندان شریک می شوند آیت الله العظمی مظاهری تبیین کردند؛

چگونه والدین در گناه فرزندان شریک می شوند

عالم آخرت، باطن دنیاست، اعمال ما، در آن دنیا به تناسب کارهای ما در این دنیا، مجسم می ‌شود. گاهی مار و گرز آتشین می ‌شود و گاهی درخت و سبزه و گل و نهرهای آب و قصرهای با شکوه می‌ گردد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله العظمی...