جایگاه تفریح و سرگرمی در جدیدترین فصلنامه فرهنگ رضوی

جایگاه تفریح و سرگرمی در جدیدترین فصلنامه فرهنگ رضوی

دریازدهمین شماره فصلنامه علمی–پژوهشی فرهنگ رضوی که به تازگی منتشرشده است ، جایگاه تفریح وسرگرمی درسبک زندگی رضوی بررسی شد. به گزارش پرس شیعه، در این شماره ۷مقاله درموضوعات مختلف مربوط به فرهنگ رضوی منتشرشده است....