پنج تهدید ماهواره برای بشر

پنج تهدید ماهواره برای بشر

تا زمانیکه فرهنگ صحیح استفاده از ماهواره شکل نگیرد و نیز برنامه‏ های داخل، جواب گوی نیازها نباشد، محدودیت در استفاده از این ابزارها به نفع فرهنگ جامعه و استقلال فکری، سیاسی و اجتماعی آن است. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز...