فرهنگ مقاومتی لازمه اقتصاد مقاومتی دکتر فرزاد جهان بین

فرهنگ مقاومتی لازمه اقتصاد مقاومتی

امام خمینی: ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند به تجربه دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنهایی که چنین تصوری دارند با الفبای مبارزه بیگانه اند. پرس شیعه؛ ماهیت مستقل و ضد...