غرب با احترام با ایرانیان سخن بگوید ؛ فرهنگ و تمدن ایران زمین کهن و غنی است آیت الله علوی بروجردی:

غرب با احترام با ایرانیان سخن بگوید ؛ فرهنگ و تمدن ایران زمین کهن و غنی است

آمریکایی ها فکر می کنند با کشور برده و دور از تمدن و بدون غرور ملی سخن می گویند و اگر جنگی هم صورت گیرد این طور نیست که اینها بتواند جان سالمی از ایران بدر ببرند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله علوی بروجردی پیش ازظهر امروز...