فضاهای مجازی تهدید یا فرصت! کتابشناسی؛

فضاهای مجازی تهدید یا فرصت!

کتاب "فضاهای مجازی تهدید یا فرصت" در دو فصل شامل: «آسیب های فضاهای مجازی» و «فرصت های فضاهای مجازی» سامان یافته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از حوزه، روش مطالعه در کتاب یادشده، روش اسنادی بوده و اطلاعات لازم با مراجعه...