تأمین فضای اداری مناسب برای پلیس راهور دغدغه اصلی ناجا است جانشین فرماندهی پلیس راهور ناجا:

تأمین فضای اداری مناسب برای پلیس راهور دغدغه اصلی ناجا است

فومن - جانشین فرماندهی پلیس راهور ناجا بااشاره به وضعیت نامناسب محل اسکان پلیس راهور دربسیاری ازشهرها،تأمین فضای اداری مناسب برای پلیس راهنمایی ورانندگی درون شهرها رادغدغه اصلی ناجا اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه؛...