روحانیت نمی تواند نسبت به فضای سیاسی بی تفاوت باشد تحلیلگر مسائل سیاسی در جمع طلاب:

روحانیت نمی تواند نسبت به فضای سیاسی بی تفاوت باشد

طلاب و روحانیون به عنوان مروجان دین و هدایتگران جامعه نمی توانند نسبت به فضای سیاسی بی تفاوت باشند، لذا با دوری از سیاست زدگی و با بصیرت کامل به تحلیل و تبیین مسائل بپردازند. به گزارش پرس شیعه؛ رضوان نژاد، از تحلیلگران...