اقامه نماز در وقت فضیل و اجزا سنت نبوی است ؛ فقهای اهل سنت فتوای اختیار اقامه نماز در زمان اجزا را نیز بدهند حضرت آیت الله سبحانی:

اقامه نماز در وقت فضیل و اجزا سنت نبوی است ؛ فقهای اهل سنت فتوای اختیار اقامه نماز در زمان اجزا را نیز بدهند

حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه اقامه نماز در هر دو زمان «فضیلت» و «اجزا» دارای اجر از سوی خداوند است، تاکید کردند: اقامه نماز در وقت «فضیلت» مستحب است، اما اگر مزاحمت با اصل نماز شد، اصل نماز بر این مستحب مقدم...