امام خامنه ای : ما به آزادی بیان و آزادی فعالیت‌ های اجتماعی معتقدیم

امام خامنه ای : ما به آزادی بیان و آزادی فعالیت‌ های اجتماعی معتقدیم

ما به آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی معتقدیم، اصلا این مفاهیم و این حقایق را انقلاب و پیشروان انقلاب به این کشور آوردند. قبلا این چیزها در این کشور نبود. از آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی، نه خبری و نه حتی...