فلسفه علم و علم دینی با تأکید بر دیدگاه قرآن نقد و بررسی می شود

فلسفه علم و علم دینی با تأکید بر دیدگاه قرآن نقد و بررسی می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جلسه نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم دینی؛ با تأکید بر دیدگاه قرآن» را فردا یک شنبه ۱۶ اسفندماه برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «فلسفه علم و علم دینی؛ با تأکید بر دیدگاه قرآن» تألیف...