نقش معارف اسلامی در شکل‌ گیری فلسفه؛ وجه اسلامیت فلسفه اسلامی چیست مقاله ای از فنایی اشکوری؛

نقش معارف اسلامی در شکل‌ گیری فلسفه؛ وجه اسلامیت فلسفه اسلامی چیست

فلسفه اسلامی از حیث محتوا نیز تا حد چشمگیری از تعالیم اسلامی الهام و تأثیر پذیرفته است. هرچند این فلسفه تماما برگرفته از اسلام نیست ولی بی‌شک با آن مرتبط است. مقاله «نقش معارف اسلامی در شکل‌گیری فلسفه» نوشته دکتر...