کتاب:شکنجه گران می گویند معرفی کتاب؛

کتاب:شکنجه گران می گویند

مشهد- کتاب «شکنجه گران می گویند» اعترافات دو شکنجه گر معروف ساواک است که بیشتر انقلابی ها آن ها را می شناسند. به گزارش پرس شیعه، «شکنجه گران می گویند»؛ با استناد به مدارک بر جای مانده از سازمان اطلاعات و امنیت آن زمان،...