بررسی طرحنامه نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در کرسی علوم نقلی بررسی شد؛

بررسی طرحنامه نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

جلسه شورای علمی کرسی علوم نقلی با حضور اعضای این کرسی و با ارائه سه طرحنامه برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ جلسه شورای علمی کرسی علوم نقلی با حضور اعضای این کرسی و با ارائه سه طرحنامه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات...