علی (علیه السلام) و قدرنشناسی‌ های امت آیت الله علوی بروجردی تبیین کرد:

علی (علیه السلام) و قدرنشناسی‌ های امت

گر زبانمان نام علی (علیه السلام) را ترنم کند، ولی عملمان با عمل علی (علیه السلام) منافات داشته باشد. حتی اگر داد از عدل علی (علیه السلام) بزنیم اما خلافش عمل کنیم این نفرین برای ما هم خواهد بود. علی بن ابی طالب (علیه السلام)...