آغاز برنامه خروج گروههای مسلح از قدسیا و الهامه

آغاز برنامه خروج گروههای مسلح از قدسیا و الهامه

با آغاز روند خروج گروههای مسلح از مناطق اطراف پایتخت سوریه ، چندین دستگاه اتوبوس برای خارج کردن افراد این گروهها وارد قدسیا و الهامه شدند. به گزارش پرس شیعه؛ ۲۲ دستگاه اتوبوس در چارچوب اجرای توافق خارج کردن افراد مسلح...