آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ قمر

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ قمر

قمر یعنی ماه و این سوره مکی است.  این سوره به جز دو آیه آن که متقین را وعده بهشت و حضور در نزد خدای متعال می دهد، بقیه آیاتش یکسره تهدید کسانی است که پیامبران الهی و آیات خدا را تکذیب می کنند. در آغاز این سوره به داستان...