عجیب ترین روش اعدام در سوئد!

عجیب ترین روش اعدام در سوئد!

همان طور که دولت عثمانی در قرن ۱۷ برای مصرف کنندگان قهوه مجازات اعدام تعیین کرد، کشور سوئد نیز در قرن ۱۸ در زمان پادشاهی "گوستاو سوم" از قهوه استقبالی نکرد. به گزارش پرس شیعه؛ سوئد برای چای مالیات تعیین کرد و مصرف قهوه...