قواعد بازی عربستان و ترکیه در سوریه

قواعد بازی عربستان و ترکیه در سوریه

روند تحولات شمال سوریه به سمتی پیش رفته است که اکنون نگاهها متوجه این نقطه از سوریه است و در این میان آینده حلب و حتی منطقه خاورمیانه و نقشه جدید آن در گروی روند تحولات شهرک کوچک«اعزاز» است به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از...