دلخوش کردن به عناوین و لذت های دنیوی بچه گانه است ؛ کسب معرفت صحیح ؛ قدم اساسی برای مبارزه با هوای نفس آیت الله مصباح یزدی:

دلخوش کردن به عناوین و لذت های دنیوی بچه گانه است ؛ کسب معرفت صحیح ؛ قدم اساسی برای مبارزه با هوای نفس

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تأکید بر این که قدم اساسی برای مبارزه با هوای نفس کسب معرفت صحیح است، گفت: دلخوش کردن به عناوین و لذت های دنیوی بچه گانه است چون این لذات و عناوین برای گذران زندگی هستند. به...