تجلی وعده های لورنس عربستان در وجود داعش

تجلی وعده های لورنس عربستان در وجود داعش

روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به تداوم آثار سوء خیانتی که درپی معاهده ننگین سایکس - ‌پیکو صورت گرفت، تاکید کرد که دولتی که داعش در مناطق عربی تشکیل داده با آنچه لورنس عربستان به اعراب وعده داد، چندان فاصله ای...