اروپا در بحران پناهندگان به سوی هرج و مرج پیش می‌رود وزیر خارجه لوکزامبورگ:

اروپا در بحران پناهندگان به سوی هرج و مرج پیش می‌رود

وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در سخنانی اروپا را در بحران پناهندگان بدون خط و مشی دانسته و این اتحادیه را در مسیر هرج و مرج ارزیابی کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه لایزیتسر روند شای، جین آزلبورن، وزیر امور خارجه...