افشاگری کارگر مغربی درباره مافیای بیگاری در امارات

افشاگری کارگر مغربی درباره مافیای بیگاری در امارات

شرایط ناگوارِ کار در کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به زنان مغربی محدود نمی شود، بلکه گریبانگیر برخی از مردان مغربی شده است که گرفتار نوعی "بیگاری مدرن و شرایط سخت" در این کشورها شده اند. به گزارش پرس شیعه؛ یک جوانِ مغربی...