نجات شهید ابراهیم هادی از مار هنگام ماموریت شناسایی

نجات شهید ابراهیم هادی از مار هنگام ماموریت شناسایی

اگر به سمت مار شلیک می کردیم عراقی ها می فهمیدند. اگر هم فرار می کردیم عراقی ها ما را می دیدند. مار هم به سرعت به سمت ما می آمد. فرصت تصمیم گیری نداشتیم. آب دهانم را فرو دادم. در حالی که ترسیده بودم نشستم و چشمانم را...