امنیت ایران ثمره رهبری ولایت فقیه است ماموستا رستمی:

امنیت ایران ثمره رهبری ولایت فقیه است

نماینده مردم کردستان در خبرگان با اشاره به امنیت جمهوری اسلامی در بین کشور های منطقه این امنیت را از ثمرات نظام اسلامی و رهبری ولایت فقیه عادل و آگاه ارزیابی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ ماموستا فائق رستمی نماینده کردستان...