فطری بودن عقیده به ماوراء طبیعت و برهان نظم دو دلیل مستحکم بر وجود خدا آیت الله العظمی سبحانی تبیین کرد؛

فطری بودن عقیده به ماوراء طبیعت و برهان نظم دو دلیل مستحکم بر وجود خدا

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به کسانی که اعتقاد به خدا را ناشی از ترس یا جهل بشر نسبت به علل می دانند می دانند گفت: در برابر این مسأله دو دلیل می توان اقامه کرد؛ نخست فطری بودن عقیده به ماوراء طبیعت و خدا و دوم این که نظم...