کفران نعمت چگونه اتفاق می افتد قطره ای از دریا؛

کفران نعمت چگونه اتفاق می افتد

کفران نعمت به معنى نادیده گرفتن آن است. شخص منکر دین، به سبب اینکه حقایق و آیات الهى را کتمان مى‏ کند و یا نادیده مى ‏گیرد، کافر خوانده شده است. به گزارش پرس شیعه؛ استاد قرائتی در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود با موضوع...