مبارزه با اشغالگران واجب شرعی است علمای یمن:

مبارزه با اشغالگران واجب شرعی است

علمای یمن بار دیگر تأکید کردند که مبارزه با اشغالگران از طریق همه امکانات مشروع، واجب شرعی است. به گزارش پرس شیعه؛ علمای یمن بر مخالفت آشکار و قاطع خود با هرگونه حضور نیروهای بیگانه در خاک این کشور تأکید کردند. علمای...