نباید کودتا را تمام شده دانست کاردار سابق ایران در قاهره:

نباید کودتا را تمام شده دانست

کاردار سابق کشورمان در قاهره در مطلبی به تحلیل کودتای ارتش ترکیه پرداخت. به گزارش پرس شیعه؛ مجتبی امانی در مطلبی کوتاه درباره کودتای ارتش ترکیه نوشت: کودتاکنندگان افراد وابسته به جریان گولن هستند که اکنون در رده های...