نهادها برای استقبال از نوروز بسیج می شوند اما برای قرآن هیچ ستادی ندارند انتقاد استاد قرائتی:

نهادها برای استقبال از نوروز بسیج می شوند اما برای قرآن هیچ ستادی ندارند

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: باید بنشینید گریه کنید که چرا برای استقبال از نوروز همه ارگان ها و مردم بسیج می شود، اما برای ماه رمضان کسی ستاد درست نمی کند و نیرو بسیج نمی کند، باید نسبت به این رفتارها توبه و استغفار...