درخواست حسن روحانی برای عدم دخالت دولتی‌ ها در تعیین رئیس مجلس دهم مجید انصاری خبر داد:

درخواست حسن روحانی برای عدم دخالت دولتی‌ ها در تعیین رئیس مجلس دهم

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که رئیس‌ جمهور مصرانه از اعضای هیأت دولت خواسته‌ است تا در موضوع تعیین هیات رئیسه مجلس جدید ورود نکرده وصرفاً مشی خود را تعامل و هم‌ اندیشی با قوای دیگر قرار دهند. به گزارش پرس شیعه به...