نقش و تأثیر حزب عدالت و توسعه در گسترش روابط ایران و ترکیه

نقش و تأثیر حزب عدالت و توسعه در گسترش روابط ایران و ترکیه

در مقاله حاضر به بررسی روابط ایران و ترکیه در ابعاد و سطوح مختلف پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه پرداخته می شود. در تجزیه و تحلیل روابط دو کشور به نقش حزب عدالت و توسعه در توسعه این روابط نگاه ویژه می شود. نقش و تأثیر...