قیامت را در خیابان ۲۰۴ دیدم/ سر رکن آبادی معلوم نبود روایت تازه از جان باختن حجاج در منا

قیامت را در خیابان ۲۰۴ دیدم/ سر رکن آبادی معلوم نبود

با آقایان رکن آبادی و آقایی‌پور به سوی جمرات راه افتادیم و تعدادی از دوستان هم با ما آمدند. به هنگام حرکت، دیدیم زیرگذری که همه از آن عبور می‌کنند، از قبل بسته شده و پلیس ما را به خیابان ۲۰۴ که خلوت هم بود، هدایت کرد. به...