آزادی شاعر قطری با وساطت شیخ قبیله

آزادی شاعر قطری با وساطت شیخ قبیله

به دنبال وساطت شیخ قبیله العجمان قطر، امیر آن کشور دستور آزادی محمد بن ذیب العجمی شاعر قطری را که به خاطر سرودن قصیده ای در انتقاد از نظام حاکم به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، صادر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ تمیم بن حمد آل ثانی...