صنعت دفاعی با تلاش رسانه ها به بهترین نحو معرف اقتدار ملی شده است رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:

صنعت دفاعی با تلاش رسانه ها به بهترین نحو معرف اقتدار ملی شده است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: با تلاش و هماهنگی رسانه های گروهی و مسئولین روابط عمومی وزارت دفاع و سازمان های تابعه، صنعت دفاعی به بهترین نحو معرف اقتدار و عزت ملی شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط...