آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات چند سال اخیر جهان عرب

آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات چند سال اخیر جهان عرب

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تحولات چند سال اخیر در جهان عرب چه تأثیری بر آینده روابط دو کشور خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت با توجه به روند این تحولات، گستره و عمق روابط دو کشور ایران و ترکیه و حوزه...