راهکارهای مقابله با آسیب های فردی و خانوادگی ماهواره در کرسی آزاد اندیشی مواجهه با ماهواره بررسی شد:

راهکارهای مقابله با آسیب های فردی و خانوادگی ماهواره

بعضی ها می گویند ماهواره روی ما تأثیر نمی گذارد، باید جواب داد که اگر روی شما تأثیر نگذارد، روی فرزند شما قطعاً مخرب است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد فروهر، معاون آموزش دفتر مطالعات فضای مجازی، امروز در کرسی...