وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره) یادداشت؛

وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره)

به نظر امام خمینی خدا پشتیبان جماعت است. هنگامی که مردم ایران با هم متحد شدند خداوند هم از آنها پشتیبانی کرد. متن پیش رو یادداشت اختصاصی دکتر محمد محمدرضایی، مدیرگروه فلسفه دین دانشگاه تهران است که از نظر می گذرد؛ امام...