برگزاری نشست نسبت میان جامعه شناسی تصویری و جامعه شناسی تفسیری

برگزاری نشست نسبت میان جامعه شناسی تصویری و جامعه شناسی تفسیری

گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «نسبت میان جامعه شناسی تصویری و جامعه شناسی تفسیری» را برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ گروه جامعه‌ شناسی تفسیری انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست نسبت میان جامعه...