خاورمیانه نیازمند راهبردهای امنیتی نوین

خاورمیانه نیازمند راهبردهای امنیتی نوین

طی سالیان گذشته، ترتیبات سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه وارد وضعیت آشوب زده ای شده که مشخصه دورانهای تغییر سیستمیک است. آنچه اکنون به وضوح روشن شده این است که خاورمیانه دهه آینده هیچ شباهتی به آنچه پیش از این بود نخواهد...