چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی مروری بر کتاب؛

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی مخاطبان را از طریق تعریف و بیان سرشت فلسفه سیاسی و جایگاه آن در میان دانشهای هم مرز تعیین موضوع و نوع گزاره های آن با فلسفه کلاسیک اسلامی آشنا سازد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «چیستی...