پاسخ به دبه آمریکایی‌ ها یادداشت؛

پاسخ به دبه آمریکایی‌ ها

دبه آمریکایی‌ ها را باید پیش‌ بینی می‌ کردیم. اکنون بدعهدی آنها را باید به مثابه یک تجربه به تجربه نقض عهد آنها در قرارداد الجزایر اضافه کنیم. متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان پاسخ به دبه آمریکایی‌ ها به شرح...