رضامندی و خیرمداری دو شاخصه محک موفقیت زندگی در برنامه گلبرگ مطرح شد؛

رضامندی و خیرمداری دو شاخصه محک موفقیت زندگی

کارشناس رسانه ملی با بیان اینکه رضامندی و خیرمداری دو شاخصه محک موفقیت زندگی مشترک است، گفت: افرادی که در زندگی مشترک از این دو شاخصه برخوردار هستند زندگی آرام و توأم با عشق و مَحبت خواهند داشت. به گزارش پرس شیعه؛ حجت...