درس تروریسم بودن مقاومت فلسطین در کتابهای مدارس عربستان!

درس تروریسم بودن مقاومت فلسطین در کتابهای مدارس عربستان!

وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی از پذیرش مسئولیت درباره کتابی که مقاومت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست را "عملیات تروریستی" دانسته، خودداری نمود. به گزارش پرس شیعه؛ این وزارت، وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی را مسئول...