درخواست مجازات عاملان شهادت جوان بحرینی

درخواست مجازات عاملان شهادت جوان بحرینی

به دنبال شهادت علی عبدالغنی، جوان بحرینی، مردم این کشور با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف وفاداری خود را به شهدا اعلام کردند و مجازات عاملان شهادت این جوان را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه؛ مرتضی السندی، عضو ارشد...